skip to Main Content

 1. Lični podaci

Ime/Prezime: Džemil HAJRIĆ

Mjesto prebivališta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 36 336 950

Fax: 00387 36 336 990

E-mail: hajric@fsa.gov.ba

Radno iskustvo

Period: Januar 2016 –

Zanimanje ili radno mjesto: Direktor

Glavne aktivnosti i odgovornosti: Rukovođenje Agencijom za sigurnost hrane BiH

Period: oktobar 2006 – januar 2016

Zanimanje ili radno mjesto: Pomoćnik direktora

 

2. Glavne aktivnosti i odgovornosti

Harmonizacija legislative Bosne i Hercegovine sa legislativom EU, koordinacija aktivnosti u vezi s implementacijom legislative o sigurnosti hrane i hrane za životinje, koordinacija aktivnosti na uspostavljanju nacionalnog sistema službenih kontrola, koordinacija aktivnosti izrade i implementacije propisa o genetički modificiranim organizmima, implementacija Cartagena protokola, monitoring i procjena rezultata službenih kontrola na nivou BiH, trening osoblja subordiniranih struktura o različitim temama iz oblasti sigurnosti hrane; organizacija sastanaka Međuministarske konferencije, priprema i prezentacija pozicionih dokumenata o različitim temama, priprema izvještaja; uspostavljanje saradnje sa nadležnim organima u oblasti sigurnosti hrane i veterinarstva, uspostavljanje saradnje sa subjektima u poslovanju s hranom, vođenje konsultacija o propisima, izrada protokola, koordinacija aktivnosti iz oblasti sigurnosti hrane u procesu pristupanja EU, ekstenzivno radno iskustvo u oblasti EU integracija, član Pododbora za poljoprivrede i ribarstvo.

Kontinuirana saradnja sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) – implementacija Pretpristupnog programa; ekstenzivno iskustvo u radu s Codex Alimentarius Komisijom, delegat Bosne i Hercegovine na više sastanaka Codex komiteta i zasjedanja Codex Alimentarius Komisije, TAIEX Liaison officer.

Koordinacija projekata:

 • EU IPA projekt “Jačanje sistema sigurnosti hrane u BiH”,
 • Twinning Light project “Podrška unaprjeđenju potencijala za izvoz poljoprivrednih proizvoda i hrane u EU”,
 • Projekt Svjetske banke “Poljoprivreda i ruralni razvoj”,
 • USAID/SIDA FARMA I projekt “Jačanje tržišta poljoprivrednih proizvoda – Uspostavljanje programa monitoringa ostataka pesticida u hrani”,
 • USAID/SIDA FARMA II projekt “Unaprjeđenje sistema sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini”,

EFSA projekt “Istraživanje prehrambenih navika adolescenata, odraslih i trudnica u Bosni i Hercegovini”.

 

3. Obrazovanje i osposobljavanje

Klinička rotacija, Škola veterinarske medicine, Univerzitet California, Davis, California,

USA, Bolnica za obuku iz veterinarske medicine (Veterinary Medical Teaching Hospital, VMTH), juli-august 1998.

Klinička rotacija, Univerzitet veterinarske medicine, Beč, Austrija, juni 1999.

Cochran Fellowship, USDA/FSIS, Internacionalni trening za vladine službenike – Unaprjeđenje inspekcijskih vještina u oblasti sigurnosti hrane, septembar – oktobar 2007., Omaha, Nebraska, USA.

BRITISH COUNCIL, “Unaprjeđenje pregovaračkih vještina u kontekstu pristupanja EU”, decembar

2008., Sarajevo, BiH.

“IVLP International Visitors Leadership Program” finansiran od strane US State Department,

septembar – oktobar 2013, USA.

Specijalizirani jednosedmični treninzi iz oblasti sigurnosti hrane:

 • EU BTSF program – trening o aditivima,
 • EU BTSF program – trening o kontaminantima u hrani,
 • EFSA trening – Procjena rizika za GMO
 • EU BTSF program – trening o HACCP,
 • EU BTSF program – trening o oboljenjima koje se prenose hranom,
 • FAO/WHO Regionalni trening o funkcioniranju Codex Alimentariusa,
 • FAO trening o sistemima brzog upozoravanja,
 • CAPNUTRA trening o upotrebi platforme za procjenu i planiranje ishrane za potrebe vođenja intervjua u sklopu istraživanja o konzumaciji hrane.

Pohađanje brojnih trodnevnih treninga, radionica i seminara u organizaciji TAIEX, EFSA, CODEX, FAO… Sve obuke su usmjerene na sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje životinja, biotehnologiju i različite teme iz oblasti veterinarske medicine u periodu od 2007 do danas.

 

Back To Top