skip to Main Content

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati e-poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije – usmeno izlaganje ili e-poster.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji BTravel i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Prihvaćeni sažeci će biti tiskani u časopisu “Arhiv za higijenu rada i toksikologiju”.

Upute za slanje sažetaka

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak proslijeđen na ocjenu zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespondenciji vezanoj uz sažetak.

 • Rok za slanje sažetaka: 20. listopada 2020.

 • Rok za prihvaćanje sažetaka: 2. studeni 2020.

UPUTE ZA PREDAVAČE

 Usmeno izlaganje

– pozvani predavači: 30 minuta

– usmena izlaganja: 15 minuta

– rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije

– jezik za usmena izlaganja: hrvatski ili engleski

 

Upute za izradu prezentacija

– prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu

– jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo engleski

–  video zapise je potrebno komprimirati

– preporuke:

 • izbjegavajte pisanje velikim slovima
 • izbjegavajte pisati crvenim slovima
 • izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)
 • broj slajdova: 1-2 po minuti

 Upute za predavače

Snimanje predavanja

– predavač može snimiti sam svoje predavanje i poslati ga na e-mail: goran.grbic@btravel.pro

Predavanje uživo

– predavač može svoju prezentaciju održati uživo kroz virualnu platformu Zoom u svojem terminu predavanja; u tom slučaju može se dogovoriti prethodna tehnička provjera koju će provesti tehnički organizator u suradnji s predavačem, kontakt: Goran Grbić, mob. 099 492 6679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro

VAŽNO: Bez obzira na način prezentacije, predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku sekcije u kojoj imaju predavanje te sudjelovati u raspravi uživo na kraju sekcije.

E-POSTERI

E-posteri će biti dostupni na službenoj web stranici Kongresa te će sudionici sami moći pregledati iste prema vlastitom interesu

Upute za izradu e-postera

– e-postere molimo izraditi na engleskom jeziku

– e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera

– molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New,

Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)

– molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10 pt

– veličina datoteke mora biti manja od 20 MB

– e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu prema predlošku za izradu – e-poster_template (1)

– dopušten je samo jedan e-poster po sažetku

– e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike

– spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .pdf)

– datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora i nazivu sažetka

– e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 2. studenoga 2020. na e-mail adresu:   goran.grbic@btravel.pro

– e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku

sažetka u knjizi sažetaka

– za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na   e-mail:goran.grbic@btravel.pro

 Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je besplatna kotizacija za sljedeći kongres FOODSQ 2022 u Dubrovniku.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez plaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

Ukoliko su koautori iz različitih ustanova, molimo iza inicijala imena koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove. Primjer: Horvat I1, Tomic L2, Kovac M2. (veliko početno slovo u prezimenu, ostalo mala slova + veliko slovo inicijala imena bez točke)

Primjer: 1NZJZ „dr. Andrija Štampar“, Zagreb, Hrvatska, 2Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Split, Hrvatska

KRATKE UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA
 • sažetak treba biti napisan kao jedinstveni odlomak s najviše 250 riječi
 • sadržaj sažetka: cilj istraživanja, podaci o predmetu istraživanja (ispitanici/laboratorijske životinje), opis korištenih metoda i postupaka, glavni rezultati i najvažniji zaključci
 • ispod sažetka navedite popis od 5 ključnih pojmova koji služe za indeksiranje i pretragu; ne ponavljajte ključne riječi sadržane u naslovu rukopisa, već izaberite pojmove koji najbolje odražavaju sadržaj cjelokupnoga članka i znanstvenoga područja; ključne riječi trebaju biti navedene abecednim redom i odvojene točka-zarezima
 • originalni sažeci će biti lektorirani
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
 • jedan autor može imati najviše DVA sažetka koje prezentira
 • sažeci će biti objavljeni u časopisu „Arhiv za higijenu hrane i toksikologiju
CAPTCHA image
Back To Top