skip to Main Content

Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja, radionica, okruglih stolova, satelitskih simpozija i e-postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, a slajdovi isključivo na engleskom jeziku.

KONGRESNE TEME

 • Predstavljanje projekta: Centar za sigurnost i kvalitetu hrane:
  2. međunarodna konferencija
 • Nanotehnologija i hrana
 • Mikotoksini i biljni toksini
 • Pesticidi i veterinarski lijekovi
 • Mikrobiologija hrane
 • FCM
 • Hrana i klimatske promjene
 • Zdravstveni turizam i hrana
 • Kvaliteta hrane
 • Akreditacija i certifikacija
 • Food fraud
 • Alergije i hrana
 • Kontaminanti u hrani
 • Metali
 • Dodaci prehrani i obogaćena hrana
 • Antimikrobna rezistencija
 • Sigurnost hrane-zoonoze
 • DHMZ klimatske promjene

Tema je upućena svima onima čiji je interes i područje istraživanja hrana i njezin utjecaj na zdravlje u bilo kojem području, uključujući kliničku prehranu, prehranu u turizmu te farmaceutske proizvode koji doprinose boljem stanju organizma. Posebno ističemo važnost prehrane i debljine, kao veliki javnozdravstveni problem te promociju i popularizaciju zdrave prehrane.

Ovo poglavlje obuhvaća sve teme koje osiguravaju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu na domaćem tržištu. Upućena je i svima koji se bave izradom i provedbom osiguranja najviših standarda dobrobiti životinja te onih koji provode preventivne i kurativne radnje, kako bi se na najbolji i najuspješniji način nosili s izazovima po pitanju različitih ugroza zdravlja životinja koji su pred nama.

Tema obuhvaća pojavnost mikotoksina i biljnih toksina u hrani te prijedlog mjera za sprječavanje njihovog nastanka i njihovog smanjenja u hrani, uzimajući u obzir i izazove klimatskih promjena. Obuhvaća i teme iz područja analitičkih laboratorija i izazova s kojima se susreću službeni i referentni laboratoriji u izolaciji, identifikaciji i kvantifikaciji toksina.

Tema je namijenjena svima koji se u svom radu susreću s primjenom i/ili kontrolom pesticida, uključujući i ekološku poljoprivredu, provode monitoring nad pesticidima te edukaciju korištenja pesticida. Jednako tako, temom su obuhvaćeni i laboratoriji koji sudjeluju u kontroli pesticida svih vrsta prehrambenih proizvoda, osobito službeni i referentni laboratoriji, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u zemljama Europske Unije, ali i šire.

Tema se bavi mikrobiološkim i kemijskim kontaminantima hrane, koji hranu mogu kontaminirati u lancu od polja do stola, uključujući nanotehnologiju i izazove koje ona donosi, te kontaminantima koji nastaju tijekom proizvodnog procesa hrane, kao što su akrilamid, PAH-ovi, 3-MCPD…. Temom su obuhvaćene i službene kontrole kontaminanata na području RH i EU, ali i šire, te kvaliteta provođenja kontrola od uzorkovanja do izdavanja rezultata.

Tema obuhvaća sve vrste alergena u hrani, načine njihove izolacije i identifikacije, probleme koje oni mogu izazvati te načine sprječavanja, ublažavanja i liječenja alergijskih reakcija. Označavanje i deklariranje alergena na hrani, mogućnosti izbora hrane bez alergena.

Želja nam je da se ovom temom predstave proizvođači i korisnici ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom, kao i laboratoriji koji sudjeluju u procjeni njihove zdravstvene ispravnosti, osobito kada se radi o globalnim i specifičnim migracijama, migracijama štetnih tvari iz ambalaže u hranu na isteku njezinog roka trajanja, kao i svih drugih kontaminanata. Tema također obuhvaća i nove trendove u proizvodnji ambalaže u svrhu smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša te područje nanotehnologije.

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
CENTRA ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE

Konferencijom se žele istaknuti teme iz područja djelovanja Centra za sigurnost i kvalitetu hrane, predstaviti dosadašnje aktivnosti Centra te iskustva domaćih i stranih stručnjaka iz područja patvorenja hrane, zaštite izvornosti i geografskog podrijetla hrane te novih analitičkih dostignuća u opisanom području.

OKRUGLI STOL

“Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj hrane i njezine dostupnosti cjelokupnom pučanstvu”
Na Okruglom stolu rasprava će se voditi između pozvanih stručnjaka iz zemlje i inozemstva, koji se bave proučavanjem klimatskih promjena, vezano za njihov utjecaj na uzgoj i kvalitetu hrane, kao i mogućnosti osiguranja dovoljne količine hrane na globalnoj razini.

RADIONICE

Predavačica: Lidija Sarta, mag.chem 

According to ISO/IEC 17025 : 2017 standard, testing and calibration laboratories need to manage their risks. However, standard does not prescribe how to manage those risks  and leaves that for laboratories to decide. Failure Mode and Effect Analysis is a simple tool which laboratories can use for risk management. It is used to determine potential risk and risk effects, to evaluate risk, to suggest and plan countermeasures and eventually to reevaluate risk. Together with participants, we will discuss their experience in managing risks, methods and tools they are using. In this session, FMEA toll will be presented with examples how it can be utilised with participants taking part in the workshop analysing risks by using FMEA tool. The workshop is interactive and requires participants’ active collaboration and participation.

Predavači: Dario Lasić, Gita Jurković, Marija Batinić Šeremek

Radionica je namijenjena svim proizvođačima i distributerima hrane, laboratorijskim stručnjacima, kao i svima onima koji žele pravilno istaknuti sastav i svojstva svojih proizvoda, a sve kako bi sukladno zakonskim propisima bili prepoznatljivi kod potrošača.

Voditelji: Eva Pavić, Tanja Ćorić, Manuela Maltarić

Radionica je namijenjena svima koji na bilo koji način sudjeluju u organizaciji prehrane starijih osoba. Mnogobrojne specifičnosti nutritivnog statusa i potreba osoba starije životne dobi zahtijevaju univerzalan pristup zaposlenika institucija koje skrbe o njima. Pružatelji socijalnih usluga obavezni su osigurati primjerenu prehranu korisnicima, sukladno propisanim standardima prehrane, ovisno o vrsti usluge koja se pruža korisniku. Količina i kakvoća obroka te način posluživanja moraju biti primjereno prilagođeni potrebama i zdravstvenom stanju korisnika, sukladno planu prehrane. Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba organizirao je i koordinirao izradu materijala „Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima“. Osim predstavljanja normi/jelovnika sudionici radionice proći će primjere izrade različitih vrsta jelovnika za zdrave starije osobe, kao i za osobe s najznačajnijim morbiditetima.

UPUTE ZA PREDAVAČE

 • Usmeno izlaganje

– pozvani predavači: 30 minuta

– usmena izlaganja: 15 minuta

– rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije

– jezik za usmena izlaganja: hrvatski ili engleski

 • Upute za izradu prezentacija

– prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu

– jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo engleski

–  video zapise je potrebno komprimirati

– preporuke:

 • izbjegavajte pisanje velikim slovima
 • izbjegavajte pisati crvenim slovima
 • izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)
 • broj slajdova: 1-2 po minuti

 Upute za predavače

Snimanje predavanja

– predavač može snimiti sam svoje predavanje i poslati ga na e-mail: goran.grbic@btravel.pro

Predavanje uživo

– predavač može svoju prezentaciju održati uživo kroz virualnu platformu Zoom u svojem terminu predavanja; u tom slučaju može se dogovoriti prethodna tehnička provjera koju će provesti tehnički organizator u suradnji s predavačem, kontakt: Goran Grbić, mob. 099 492 6679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro

VAŽNO: Bez obzira na način prezentacije, predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku sekcije u kojoj imaju predavanje te sudjelovati u raspravi uživo na kraju sekcije.

E-POSTERI

E-posteri će biti dostupni na službenoj web stranici Kongresa te će sudionici sami moći pregledati iste prema vlastitom interesu

Upute za izradu e-postera

– e-postere molimo izraditi na engleskom jeziku

– e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera

– molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New,

Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)

– molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10 pt

– veličina datoteke mora biti manja od 20 MB

– e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu prema predlošku za izradu – e-poster_template (1)

– dopušten je samo jedan e-poster po sažetku

– e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike

– spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .pdf)

– datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora i nazivu sažetka

– e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 2. studenoga 2020. na e-mail adresu: goran.grbic@btravel.pro

– e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u knjizi sažetaka

– za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na

e-mail:goran.grbic@btravel.pro

 

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je besplatna kotizacija za sljedeći kongres FOODSQ 2022 u Dubrovniku.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez plaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

Back To Top