skip to Main Content

Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja, radionica, okruglih stolova, satelitskih simpozija i e-postera. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, a slajdovi isključivo na engleskom jeziku.

KONGRESNE TEME

 • Predstavljanje projekta: Centar za sigurnost i kvalitetu hrane:
  2. međunarodna konferencija
 • Nanotehnologija i hrana
 • Mikotoksini i biljni toksini
 • Pesticidi i veterinarski lijekovi
 • Mikrobiologija hrane
 • FCM
 • Hrana i klimatske promjene
 • Zdravstveni turizam i hrana
 • Kvaliteta hrane
 • Akreditacija i certifikacija
 • Food fraud
 • Alergije i hrana
 • Kontaminanti u hrani
 • Metali
 • Dodaci prehrani i obogaćena hrana
 • Antimikrobna rezistencija
 • Sigurnost hrane-zoonoze
 • DHMZ klimatske promjene

Tema je upućena svima onima čiji je interes i područje istraživanja hrana i njezin utjecaj na zdravlje u bilo kojem području, uključujući kliničku prehranu, prehranu u turizmu te farmaceutske proizvode koji doprinose boljem stanju organizma. Posebno ističemo važnost prehrane i debljine, kao veliki javnozdravstveni problem te promociju i popularizaciju zdrave prehrane.

Ovo poglavlje obuhvaća sve teme koje osiguravaju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu na domaćem tržištu. Upućena je i svima koji se bave izradom i provedbom osiguranja najviših standarda dobrobiti životinja te onih koji provode preventivne i kurativne radnje, kako bi se na najbolji i najuspješniji način nosili s izazovima po pitanju različitih ugroza zdravlja životinja koji su pred nama.

Tema obuhvaća pojavnost mikotoksina i biljnih toksina u hrani te prijedlog mjera za sprječavanje njihovog nastanka i njihovog smanjenja u hrani, uzimajući u obzir i izazove klimatskih promjena. Obuhvaća i teme iz područja analitičkih laboratorija i izazova s kojima se susreću službeni i referentni laboratoriji u izolaciji, identifikaciji i kvantifikaciji toksina.

Tema je namijenjena svima koji se u svom radu susreću s primjenom i/ili kontrolom pesticida, uključujući i ekološku poljoprivredu, provode monitoring nad pesticidima te edukaciju korištenja pesticida. Jednako tako, temom su obuhvaćeni i laboratoriji koji sudjeluju u kontroli pesticida svih vrsta prehrambenih proizvoda, osobito službeni i referentni laboratoriji, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u zemljama Europske Unije, ali i šire.

Tema se bavi mikrobiološkim i kemijskim kontaminantima hrane, koji hranu mogu kontaminirati u lancu od polja do stola, uključujući nanotehnologiju i izazove koje ona donosi, te kontaminantima koji nastaju tijekom proizvodnog procesa hrane, kao što su akrilamid, PAH-ovi, 3-MCPD…. Temom su obuhvaćene i službene kontrole kontaminanata na području RH i EU, ali i šire, te kvaliteta provođenja kontrola od uzorkovanja do izdavanja rezultata.

Tema obuhvaća sve vrste alergena u hrani, načine njihove izolacije i identifikacije, probleme koje oni mogu izazvati te načine sprječavanja, ublažavanja i liječenja alergijskih reakcija. Označavanje i deklariranje alergena na hrani, mogućnosti izbora hrane bez alergena.

Želja nam je da se ovom temom predstave proizvođači i korisnici ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom, kao i laboratoriji koji sudjeluju u procjeni njihove zdravstvene ispravnosti, osobito kada se radi o globalnim i specifičnim migracijama, migracijama štetnih tvari iz ambalaže u hranu na isteku njezinog roka trajanja, kao i svih drugih kontaminanata. Tema također obuhvaća i nove trendove u proizvodnji ambalaže u svrhu smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša te područje nanotehnologije.

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
CENTRA ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE

Konferencijom se žele istaknuti teme iz područja djelovanja Centra za sigurnost i kvalitetu hrane, predstaviti dosadašnje aktivnosti Centra te iskustva domaćih i stranih stručnjaka iz područja patvorenja hrane, zaštite izvornosti i geografskog podrijetla hrane te novih analitičkih dostignuća u opisanom području.

OKRUGLI STOL

“Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj hrane i njezine dostupnosti cjelokupnom pučanstvu”
Na Okruglom stolu rasprava će se voditi između pozvanih stručnjaka iz zemlje i inozemstva, koji se bave proučavanjem klimatskih promjena, vezano za njihov utjecaj na uzgoj i kvalitetu hrane, kao i mogućnosti osiguranja dovoljne količine hrane na globalnoj razini.

Moderator: Jasna Bošnir (NZJZ “Dr. Andrija Štampar)

Panelisti: Vladimir Kendrovski (WHO European Centre for Environment and Health), Igor Čižmek (Ministarstvo gospodarstava i održivog razvoja),

Zvonimir Zdunić (Poljoprivredni iinstitut Osijek), Ivan Güttler (Državni hidrometeorološki zavod), Jelena Đugum (Ministarstvo poljoprivrede)

RADIONICE

Predavačica: Lidija Sarta, mag.chem 

Prema standardu ISO/IEC 17025 : 2017, ispitni i umjerni laboratoriji trebaju upravljati rizicima. Norma ne propisuje metodu i alate kako njima upravljati, te ostavlja laboratorijima mogućnost da o tome sami odluče. Failure Mode and Effect Analysis je jednostavan alat kojim laboratoriji mogu upravljati svojim rizicima. Koristi se za određivanje potencijalnih rizika i njihovu evaluaciju, predlaganje i plan provedbe protumjera te reevaluaciju rizika. Zajedno sa sudionicima diskutirati će se o njihovom iskustvu upravljanja rizicima, metodama i alatima koje koriste.Prezentirat ćemo i prikazati primjenu FMEA alata na primjerima, te će sudionici sudjelovati na radionici na kojoj će analizirati rizike korištenjem FMEA alata. Radionica je interaktivna te zahtijeva aktivno sudjelovanje i rad u grupama.

Predavači: Dario Lasić, Gita Jurković, Marija Batinić Šeremek

Radionica je namijenjena svim proizvođačima i distributerima hrane, laboratorijskim stručnjacima, kao i svima onima koji žele pravilno istaknuti sastav i svojstva svojih proizvoda, a sve kako bi sukladno zakonskim propisima bili prepoznatljivi kod potrošača.

Voditelji: Eva Pavić, Tanja Ćorić, Manuela Maltarić

Radionica je namijenjena svima koji na bilo koji način sudjeluju u organizaciji prehrane starijih osoba. Mnogobrojne specifičnosti nutritivnog statusa i potreba osoba starije životne dobi zahtijevaju univerzalan pristup zaposlenika institucija koje skrbe o njima. Pružatelji socijalnih usluga obavezni su osigurati primjerenu prehranu korisnicima, sukladno propisanim standardima prehrane, ovisno o vrsti usluge koja se pruža korisniku. Količina i kakvoća obroka te način posluživanja moraju biti primjereno prilagođeni potrebama i zdravstvenom stanju korisnika, sukladno planu prehrane. Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba organizirao je i koordinirao izradu materijala „Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima“. Osim predstavljanja normi/jelovnika sudionici radionice proći će primjere izrade različitih vrsta jelovnika za zdrave starije osobe, kao i za osobe s najznačajnijim morbiditetima.

UPUTE ZA PREDAVAČE

 • Usmeno izlaganje

– pozvani predavači: 30 minuta

– usmena izlaganja: 15 minuta

– rasprava: 15 minuta nakon svake sekcije

– jezik za usmena izlaganja: hrvatski ili engleski

 • Upute za izradu prezentacija

– prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu

– jezik na prezentacijskim slajdovima: isključivo engleski

–  video zapise je potrebno komprimirati

– preporuke:

 • izbjegavajte pisanje velikim slovima
 • izbjegavajte pisati crvenim slovima
 • izbjegavajte pune rečenice, natuknice su dovoljne (4-5 po slajdu)
 • broj slajdova: 1-2 po minuti

 Upute za predavače

Snimanje predavanja

– predavač može snimiti sam svoje predavanje i poslati ga na e-mail: goran.grbic@btravel.pro

Predavanje uživo

– predavač može svoju prezentaciju održati uživo kroz virualnu platformu Zoom u svojem terminu predavanja; u tom slučaju može se dogovoriti prethodna tehnička provjera koju će provesti tehnički organizator u suradnji s predavačem, kontakt: Goran Grbić, mob. 099 492 6679, e-mail: goran.grbic@btravel.pro

VAŽNO: Bez obzira na način prezentacije, predavači trebaju sudjelovati u cijelom tijeku sekcije u kojoj imaju predavanje te sudjelovati u raspravi uživo na kraju sekcije.

E-POSTERI

E-posteri će biti dostupni na službenoj web stranici Kongresa te će sudionici sami moći pregledati iste prema vlastitom interesu

Upute za izradu e-postera

– e-postere molimo izraditi na engleskom jeziku

– e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera

– molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New,

Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)

– molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10 pt

– veličina datoteke mora biti manja od 20 MB

– e-posteri moraju biti izrađeni u pejzažnom formatu prema predlošku za izradu – e-poster_template (1)

– dopušten je samo jedan e-poster po sažetku

– e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike

– spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .pdf)

– datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora i nazivu sažetka

– e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 2. studenoga 2020. na e-mail adresu: goran.grbic@btravel.pro

– e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u knjizi sažetaka

– za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na

e-mail:goran.grbic@btravel.pro

 

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Nagrada je besplatna kotizacija za sljedeći kongres FOODSQ 2022 u Dubrovniku.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez plaćene kotizacije (osim radova pozvanih predavača).

PRELIMINARNI PROGRAM

 

Utorak, 10. studenoga 2020.

 

09:00 – 10:30  RADIONICA: FMEA – jednostavno rješenje za upravljanje rizicima u ispitnim laboratorijima – 1. dio

 • Predavačica: Lidija Sarta

 10:30 – 10:45  Stanka

10:45 – 12:15  RADIONICA: FMEA – jednostavno rješenje za upravljanje rizicima u ispitnim laboratorijima – 2. dio

 • Predavačica: Lidija Sarta

12:15 – 12:30  Stanka

12:30 – 14:00  RADIONICA: Označavanje i deklariranje hrane (eko i ostala hrana), označavanje zemlje porijekla, eko deklaracije, primjeri iz prakse – 1. dio

 • Predavači: Dario Lasić, Gita Jurković, Marija Batinić Šeremek

14:00 – 14:15  Stanka

14:15 – 15:45  RADIONICA: Označavanje i deklariranje hrane (eko i ostala hrana), označavanje zemlje porijekla, eko deklaracije, primjeri iz prakse – 2. dio

 • Predavači: Dario Lasić, Gita Jurković, Marija Batinić Šeremek

15:45 – 16:00  Stanka

16:00 – 17:30  RADIONICA: Organizacija i provođenje pravilne prehrane u domovima za starije osobe –  1. dio

 • Voditelji: Eva Pavić, Tanja Ćorić, Manuela Maltarić

17:30 – 17:45  Stanka

17:45 – 19:15  RADIONICA: Organizacija i provođenje pravilne prehrane u domovima za starije osobe – 2. dio

 • Voditelji: Eva Pavić, Tanja Ćorić, Manuela Maltarić

 

 Srijeda, 11. studenoga 2020.

09:00 – 09:45  Otvorenje Kongresa i pozdravni govori        

09:45 – 11:15  Plenarna predavanja

 11:15 – 11:45  Diskusija

11:45 – 12:15  Plenarno predavanje

12:15 – 12:30  Diskusija

12:30 – 13:30  OKRUGLI STOL: “Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj hrane i njezine dostupnosti cjelokupnom pučanstvu”

Moderator: Jasna Bošnir (NZJZ “Dr. Andrija Štampar)

Panelisti:

 • Vladimir Kendrovski (WHO European Centre for Environment and Health),
 • Igor Čižmek (Ministarstvo gospodarstava i održivog razvoja),
 • Zvonimir Zdunić (Poljoprivredni iinstitut Osijek),
 • Ivan Güttler (Državni hidrometeorološki zavod),
 • Jelena Đugum (Ministarstvo poljoprivrede)

13:30 – 15:00  Plenarna predavanja

15:00 – 15:30  Diskusija

15:30 – 17:00  Predavanja

17:00 – 17:30  Diskusija

17:30 – 18:30  Predavanja

 18:30 – 19:00  Diskusija

 

 Četvrtak, 12. studenoga 2020.

 

09:00 – 10:30  Plenarna predavanja

 10:30 – 11:00  Diskusija

 11:00 – 12:30  Plenarna predavanja

12:30 – 13:00  Diskusija

13:00 – 13:30  DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CENTRA ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE

13:30 – 13:45  Stanka

13:45 – 15:15  Predavanja

15:15 – 15:45  Diskusija

15:45 – 17:15  Predavanja

17:15 – 17:45  Diskusija

 

 

Petak, 13. studenoga 2020.

 

09:00 – 10:30  Predavanja

 10:30 – 11:00  Diskusija

11:00 – 12:30  Predavanja

12:30 – 13:00  Diskusija

13:00 – 14:30  Predavanja

14:30 – 15:00  Diskusija

15:00 – 16:30  Kratke usmene prezentacije najboljih e-postera

16:30 – 17:00  Zatvaranje Kongresa

Back To Top